தூய மரியா எலிசபெத்தைச் சந்தித்தல் | மே 31 | Veritas Tamil


தூய மரியா எலிசபெத்தின் இல்லம் சென்று அவரைச் சந்தித்த விழாவை திருச்சபை எப்படி கொண்டாடியது என்பதை இந்த ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

Add new comment

6 + 2 =