திருவிவிலியம்

  • பொறாமை அகற்றி விவேக சீடத்துவம் ஏற்போம்! | ஆ ர்.கே. சாமி | VeritasTamil

    Jul 19, 2024
    எங்கே இயேசு மக்களை எல்லாம் தம் ஈர்த்துக்கொண்டு பெரிய ஆளாகிவிடுவாரோ என்ற பயத்தில் அவரைக் கொல்வதற்கு சூழ்ச்சி செய்ததை மத்தேயு சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஆம், நல்லது செய்யும் பொது நமக்கு எதிராக நாலு குள்ளநரிகள் குரல்கொடுக்கத்தான் செய்யும். ஆனால், 'பனங்காட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சாது என்பதுபோல, கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும்.