சர்வதேச கணித தினம் |International Mathematics Day


சர்வதேச கணித தினம்
    கணிதத்தின் சிறப்பு, முக்கியத்துவம் மற்றும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் கணிதத்தின் அடிப்படை பங்கு பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக இந்தத் தினமானது கொண்டாடப்படுகிறது. 

 

Add new comment

4 + 4 =