உம்மைக் காண

உம் திருச்சட்டத்தில் வியப்பானவற்றை நான் கண்டுணருமாறு என் கண்களைத் திறந்தருளும்.

திருப்பாடல்கள் 119:28

Add new comment

14 + 2 =