உறவுப்பாலம்

 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 20 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Aug 16, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 18.08.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 19 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Aug 09, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 11.08.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 18 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Aug 02, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 04.08.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 17 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jul 26, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 28.07.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 16 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jul 19, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 21.07.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 15 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jul 12, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 14 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jul 05, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 07.07.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 13 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jun 14, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 16.06.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 12 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jun 07, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 09.06.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 11 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  May 31, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 02.06.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Follow Radio Veritas Tamil Service At

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​​​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​​​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​​​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​

  Website: http://tamil.rvasia.org

  Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

  **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • உலக செரிமான சுகாதார நாள் | May 29

  May 29, 2022
  ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 29 ஆம் தேதி உலக காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி அமைப்பும் (World Gastroenterology Organisation - WGO), அறக்கட்டளையும் (WGO Foundation -WGOF) இணைந்து, உலக செரிமான சுகாதார நாளைக் (World Digestive Health Day - WDHD) கொண்டாடுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட செரிமான நோய் மற்றும் அல்லது கோளாறு குறித்து கவனம் செலுத்துகிறது. இது நோய் மற்றும் கோளாறு பற்றிய தடுப்பு, பரவல், நோயறிதல், மேலாண்மை மற்றும் சிகிச்சை குறித்த பொது மக்களின் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும் என்பதே இதன் நோக்கம்.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 10 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  May 24, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 26.05.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 9 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  May 17, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்ற நாள் | May 13

  May 13, 2022
  சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் (ஐசிசி அல்லது ஐசிசிடி) என்பது நெதர்லாந்தின் ஹேக் நகரில் உள்ள அரசுகளுக்கிடையேயான அமைப்பு மற்றும் சர்வதேச தீர்ப்பாயம் ஆகும். இனப்படுகொலை, மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புக் குற்றங்களுக்காக தனிநபர்களை விசாரிக்கும் அதிகார வரம்பைக் கொண்ட முதல் மற்றும் ஒரே நிரந்தர சர்வதேச நீதிமன்றம் ஐஊஊ ஆகும்.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 8 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  May 09, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 11.05.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • சர்வதேச தீயணைப்பு படைவீரர்கள் நாள் | May 4

  May 04, 2022
  1999 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட பெரும் காட்டுத் தீயைக் கட்டுப்படுத்தும்போது 5 வீரர்கள் உயிரிழந்தனர். இவர்களை நினைவுகூருவதற்காக, உலகம் முழுவதும் மின்னஞ்சல் மூலம் பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் மே 4 ஆம் நாள் சர்வதேச தீயணைப்புப் படையினர் International Firefighters` Day (IFFD) நாள் பின்பற்றப்படுகிறது.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 7 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  May 02, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு நாளை (03.05.2022) மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.