சிந்திக்க...

பின்னர் அலகை அவரை விட்டு அகன்றது. உடனே வானதூதர் வந்து அவருக்குப் பணிவிடை செய்தனர்.

மத்தேயு 4:11

Add new comment

1 + 4 =