இந்த வார இறைவார்த்தை | மத்தேயு 7:24 | VeritasTamil


“ஆகவே, நான் சொல்லும் இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டு இவற்றின்படி செயல்படுகிற எவரும் பாறை மீது தம் வீட்டைக் கட்டிய அறிவாளிக்கு ஒப்பாவார்.

மத்தேயு 7:24

சிந்தனை: அருள்பணி. கென்னடி SdC

Add new comment

1 + 15 =