திருத்தந்தையின் செய்திகள் || Veritas News 04.09.2023

திருத்தந்தையின் செய்திகள் 
1. நல்லிணக்கத்தை உலகிற்கு அளிக்க உதவும் சமயங்கள் -பல்சமய மற்றும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு கூட்டத்தினருக்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் ஆற்றிய உரை
2. மங்கோலியாவில் திருத்தந்தைக்கு அதிகாரப்பூர்வ வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது
3. மங்கோலியாவில் உள்ள திருத்தூதர்கள் பேதுரு-பவுல் பேராலயம் சென்ற திருத்தந்தை