கேட்டதில் பிடித்தது! | கதை கேட்கலாமா! | Veritas tamil

இடம், பொருள், ஏவல், மட்டுமல்லாது அடுத்தவர் மனநிலையையும்  புரிந்து நடக்கும் செயல்பாடுகளை உணர்த்தும் இந்த கதையை கேட்போமா....
 

எழுத்து: அருட்பணி. ராஜன் SdC
குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ் 
ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்