கிறிஸ்துவர்களின் சகாய அன்னை | மே 24 | Veritas Tamil

எல்லாரும் வேண்டும் வரங்களை பெற்று அன்னையை புகழ்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்துகொள்ள இந்த ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

 

குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்