புனித முதலாம் யோவான் | மே 18 | Veritas Tamil

புனித முதலாம் யோவான் பற்றி தெரியுமா? வாருங்கள் இந்த ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்