படம் தரும் பாடம்! | Judit Lucas


இந்த #டால்பின்கள் நமக்கு தரும் பாடம் மிகவும் பெரியது, அவசியமானது. அதனை தெரிந்துகொள்ள இந்த ஒலியோடையை கேளுங்கள்!

Add new comment

15 + 3 =