நிகழ்வுகள் Veritas Tamil News || வேரித்தாஸ் செய்திகள் || 20.12. 2023

திருத்தந்தை செய்திகள் 

1.பெத்லகேமின் துன்பம், முழு உலகிற்கும் ஒரு திறந்த காயம்.

2. ஏழை நோயாளிகளுக்காக உருவான Miulli மருத்துவமனை

3. 2024 ஆம் ஆண்டு Zayed விருதிற்கான நீதிபதிகள் குழு