முன்னாள் திருத்தந்தையின் இறைவார்த்தைகள்! | Pope Benedict XVI | அருட்பணி. ஜேக்கப் | Veritas Tamil


மரியாளின் மகத்துவம் கடவுளை முன்னிலை படுத்துவதை உணர்த்தும்  முன்னாள்  திருத்தந்தையின் வார்த்தைகளின் ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

குரல்: அருட்பணி. ஜேக்கப்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

Add new comment

5 + 7 =