04 ஜனவரி 2021 | இன்றும் என்றும் | ஜெரி | Thought of the Day | Jerry SJ


World Blind Brails Day

04 ஜனவரி | இன்றும் என்றும் | ஜெரி | Thought of the Day | Jerry SJ

Thanks to Rev. Fr. Jerry SJ

Rev. Fr. Ritchie Vincent

Follow Radio Veritas Tamil

Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil

Website: http://tamil.rvasia.org

**for non-commercial use only**

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா?  www.tamil.rvasia.org  என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

18 + 2 =