அன்பருடன் அதிகாலைத்துளிகள் RVA Morning Prayer

என் உறைவிடம் அவர்கள் நடுவே இருக்கும் நான் அவர்களுக்கு கடவுளாய் இருப்பேன் அவர்கள் எனக்கு மக்களாய் இருப்பர் - எசேக்கியேல் 37:27. நாம் நம் தீச்செயல்களை விட்டு தூய வாழ்வு வாழும் போது ஆண்டவருடைய  தூய பிரசன்னம் நம்மிலும் நம் வீட்டிலும் தங்கும். நாமும் ஆவியாரின் விருப்பம் அறிந்து செயல்படுவோம்.

சிந்தனை: நாம்  தீச்செயல்களை  முற்றிலும் விட்டுவிட்டோமா? ஆவியாரின் வழி நடக்கிறோமா?

செபம்: ஆண்டவரே நாங்கள் உம் பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து உம்முடைய உறைவிடமாக நாங்கள் விளங்க வரம் தாரும்.

Add new comment

4 + 0 =