இளையோரே, ஆற்றலோடு மாற்றம் நோக்கி...

இந்த ஆண்டு திருத்தந்தை அவர்கள் இளையோர் ஆண்டாகக் கொண்டாட அழைக்கிறார்கள். இந்த அழைப்பின் தொடக்கமும், இளையோர் ஆண்டின் அறிமுகமும்.  அருள்பணி. ரிச்சி வின்சென்ட்

Add new comment

1 + 0 =