அவரை நோக்கி மன்றாட

தம்மை நோக்கி மன்றாடும் யாவருக்கும்,
உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கி மன்றாடும் யாவருக்கும்,
ஆண்டவர் அண்மையில் இருக்கிறார்.

திருப்பாடல் 145: 18

Add new comment

11 + 2 =