முதன்மைப்படுத்துதலின் அ ஆ இ ஈ உ முறை - சிகரம், ஒரு மூங்கில் மரம் 9

உங்கள் திட்டமிதல் அட்டவணையில் உள்ள வேலைகளை முதன்மைப்படுத்தும் முயற்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அஆஇஈஉ முறையைப் பின்பற்றுங்கள். எல்லாம் எளிமையாகிவிடும். அ, ஆ, இ, ஈ, உ முறை அப்படின்னா என்ன? நம்முடைய இலக்கிற்கு, நம்மை மாமனிதராக உருவாக்கும் முயற்சியில் நாம் எவ்வாறு முதன்மைபடுத்தவேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வழிமுறையே இந்த முறை...

அ    – அதிக முக்கியத்துவம் (நம்முடைய இலக்கின் அச்சாரமான செயல்பாடு எது).
ஆ   – ஆனாலும் முக்கியம் (நம்முடைய இலக்கின் அச்சாரமானதல்ல, ஆனாலும்  அவசியமானது, உறுதுணையானது).
இ    – இயல்பானது (இவற்றை செய்வதால் நம்முடைய இலக்கை பாதிக்காது, ஆனால்  நமக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாகவும், உற்சாகமாகவும், ரிலாக்ஸ் செய்யும் செயல்).
ஈ    – ஈடு செய்யக்கூடியது (இந்தச் செயலைச் செய்வதற்கு நாம் மற்றவர்களின் உதவியை நாடலாம். நாம்தான் செய்யவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை). 
உ    – உண்மையில் தேவையில்லாதது (நமக்கு அது தேவையில்லாதது. அதைச் செய்வதால் நாம் நம்முடைய இலக்கிலிருந்து திசைமாறிச் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள்            உண்டு. எனவே இந்த செயல்களை நிறுத்திக்கொள்ளவேண்டும்).

இந்த முறையை இலக்கை நிர்ணயிக்க, உறவுகளை சரிசெய்ய, வாழ்வை நெறிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தலாம்.
 

Add new comment

1 + 0 =