முடிவிலும் ஒரு தொடக்கம் | Thanksgiving day 2020 | Radio Veritas Asia - Tamil Service

நன்றி செலுத்துவது ஆண்டாண்டு காலமாய் நாம் பழகிவரும் பழக்கமே. ஆனால் எப்படி நன்றி சொல்வது என்று நம்மில் பலருக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும். அதற்கான ஒரு பன்னிரண்டு வழிகள் உங்களுக்காக!

Add new comment

11 + 3 =