கொடுப்பது மனிதன் இயல்பா!?!?

இயற்கை அள்ளிக்கொடுக்கும்... நம்முடைய இயற்கையான இயல்பு???

மனிதன் இயற்கையில் கொடுப்பவனா?!

நினைவில் போற்றப்படுகிறவர்கள் அனைவரும் கொடுப்பவர்களே!!

நாம் மறந்துவிட்ட நம்முடைய இயல்புகளை மீண்டும் சிந்த்தித்துப் பார்க்கத் தூண்டும் முனைவர் ஜோ அருண் அவர்களின் சிந்த்தனைத் துளிகள்...

Facebook: Veritastamil

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil

Website:http://www.RadioVeritasTamil.org

Blog: http://tamil.rvasia.org

**for non-commercial use only**

Add new comment

8 + 4 =