கிறிஸ்து பிறப்பு சிறப்பு ஆசீர் | அருட்பணி அல்போன்ஸ் அருளானந்தம் | வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணி

கிறிஸ்து பிறப்பு 2020 
சிறப்பு ஆசீரை வழங்குபவர் அருட்பணி  அல்போன்ஸ் அருளானந்தம்.

Add new comment

3 + 11 =