காரோண... நுகர்வு கலாச்சாரத்தை...

corona and consumarism

காரோண...
 நுகர்வு கலாச்சாரத்தை என்ன செய்திருக்கிறது ?
உங்கள் கருத்தென்ன ?

  • நுகர்வு கலாச்சாரம்
  • நன்மை
  • தீமை
  • தற்போது 

என்ற தலைப்புகளில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்கள் .

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading