கதை இதுதாங்க

Story to listen

 

#veritastamil #rvapastoralcare #companionpriest this is a story, which was told by 40's kids to 60's and 80's. it is a folk story. a lot of fun.and a deep meaning inside. Subscribe to Radio Veritas Tamil - http://youtube.com/VeritasTamil Follow Radio Veritas Tamil Facebook : http://youtube.com/VeritasTamil Twitter : http://twitter.com/VeritasTamil Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil Website :http://www.RadioVeritasTamil.org Blog: http://tamil.rvasia.org **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

11 + 2 =

Please wait while the page is loading